VZN

 

Rok 2019      
Číslo
Dátum Znenie VZN
Dokument
06/2019 16.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie OBCE GREGOROVCE č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmina území obde Gregorovce

Pdf 32
05/2019 16.12.2019 Všeobecné záväzné nariadenie OBCE GREGOROVCE č. 5/2019 o opatrovateľskej službe Pdf 32
04/2019 29.10.2019 Všeobecné záväzné nariadenie OBCE GREGOROVCE č. 4/2019 o podmienkach umiestňovania herní na území obce Gregorovce Pdf 32
03/2019 29.10.2019 Všeobecné záväzné nariadenie OBCE GREGOROVCE č. 3/2019 o zákaze prevádzkovania hazadrných hier na území obce Gregorovce v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 Pdf 32
02/2019 20.08.2019 Všeobecné záväzné nariadenie OBCE GREGOROVCE č. 2/2019 o určení školského obvodu Pdf 32
 01/2019  24.06.2019 Všeobecné záväzné nariadenie  OBCE GREGOROVCE č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gregorovce  Pdf 32

 

Rok 2018      
Číslo
Dátum Znenie VZN
Dokument
 01/2018  19.11.2018  Všeobecné záväzné nariadenie  OBCE GREGOROVCE č. 1/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017  Pdf 32

 

Rok 2017      
Číslo Dátum Znenie VZN Dokument
 01/2017  11.09.2017 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Gregorovce.  Pdf 32

 

Rok 2016      
Číslo Dátum Znenie VZN Dokument
03/2016 14.12.2016 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 3/2016 o o dotáciách Pdf 32
02/2016 12.10.2016 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 2/2016 o o zneškodňovaní obsahu žúmp Pdf 32 
01/2016 27.06.2016 Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy Pdf 32 

 

Rok 2015      
Číslo Dátum Znenie VZN Dokument
 02/2015  07.12.2015 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnych poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gregorovce. Pdf 32 
01/2015 24.08.2015 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2015 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gregorovce.  Pdf 32

 

Rok 2012      
Číslo Dátum Znenie VZN Dokument
 01/2012

 01.02.2012

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 2/ 2012 o organizácii miesteho referenda Obce Gregorovce Pdf 32 

 

Rok 2009      
Číslo Dátum Znenie VZN Dokument
 01/2009  28.08.2009 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2009 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gregorovce.  Pdf 32

 

Rok 2008      
Číslo Dátum Znenie VZN Dokument
 02/2008  01.12.2008 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 2/2008 o miestnych daniach a o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gregorovce. Pdf 32 

 

Rok 2007      
Číslo Dátum schávlenia
Znenie VZN Dokument
 02/2007  20.04.2007 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 2/2007 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce Gregorovce.  Pdf 32

 

Rok 2006      
Číslo Dátum schválenia
Znenie VZN Dokument
10/2006 28.02.2006 Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2006 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia úhrady na úseku opatrovateľskej služby Pdf 32
09/2006 29.11.2005 Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2006 o poskytovaní jednorázových sociálnych dávok obcou Gregorovce Pdf 32
07/2006 29.11.2005 Všeobecné záväzné nariadenie obce Gregorovce č. 7/2006 o verejnom poriadku a o ochrane pred hlukom v obci Gregorovce Pdf 32
06/2006 29.11.2005 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 6/2006 o používaní miestnych komunikácii v úzmí obce Gregorovce Pdf 32
05/2006 29.11.2005 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 5/2006 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Gregorovce Pdf 32
03/2006 29.11.2005 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 3/2006 o chove, vodení a držaní psov v obce Gregorovce Pdf 32
02/2006 29.11.2005 Všeobecné záväzné nariadenie  č. 2/2006 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Gregorovce  Pdf 32

 

Rok 2018      
Číslo
Dátum Znenie VZN
Dokument
 01/2018  19.11.2018  Všeobecné záväzné nariadenie  OBCE GREGOROVCE č. 1/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Gregorovce, Zmeny a doplnky 2017  Pdf 32