Zásady


 

 Aktualizované na zasadnutí OZ dňa 24.04.2019 uznesením č. 33/2019 v odkaze nižšie.

 

 

Obec Gregorovce

–––––––––––––––

Zásady odmeňovania poslancov

v Obci Gregorovce

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

2. Poslancom poskytuje Obec Gregorvce odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

 

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:

a) poslancov,

b) poslancov – predsedov komisií,

2. Ustanovenia týchto zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo

uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu a ktorému patrí od obce namiesto odmeny primeraný plat.

 

Článok 3

Odmeny poslancov

1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:

a) vo výške 10 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,

b) vo výške 5 EUR za riadenie komisie OZ (predsedovi komisie),

 

2. V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia menej ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.

3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov.
O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

4. Poslanec je oprávnený písomným oznámením vzdať sa nároku na poskytnutie odmeny.

 

Článok 4

Odmeňovanie zástupcu starostu

1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 50 EUR, ktorá bude vyplácaná 1x polročne v súlade s Článkom 5 týchto zásad odmeňovania. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 3.

 

2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

                                                                           

Článok 5

VÝPLATA ODMENY

 1. Odmena bude vyplatená:

- polročne za zasadnutia OZ, OR vrátane paušálnych náhrad na základe účasti na  

   zasadnutiach, doložených zápisnicou a prezenčnou listinou,

- polročne za zasadnutia stálych komisií na základe účasti na zasadnutiach doložených

   zápisnicou a prezenčnou listinou,

- po ukončení činnosti odbornej alebo dočasnej komisie.

2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.

Článok 6

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie.
2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.
Účinnosť Zásad odmeňovania je od 09. 02. 2015.
3. Zrušuje sa „Poriadok odmeňovania poslancov schválený OZ dňa 11. 04. 2011.
Schválené uznesením OZ č. 9/2015 zo dňa 09. 02. 2015

 

V Gregorovciach 01. 03. 2015

 

                                                                                             

 

 Ing. Verčimák Slavomír

                                                                             starosta obce

 

 

Zásady odmeňovania poslancov v Obci Gregorovce - zaktualizované Pdf 32
Zásady odmeňovania poslancov v Obci Gregorovce - neaktuálne Pdf 32

 

 


 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v Obci Gregorovce - zaktualizované Pdf 32