Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  02.01.2012 SAD Prešov, a. s., Košická ul.2, P.O .Box 190, 08069 Prešov Príspevok na ubytovanie pre vodičov SAD Prešov, a.s. v ubytovni v budove so súipisnym číslom 317 v obci Jakubovany Pdf 32
  31.01.2012 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, P.O.Box 33, 911 01 Trenčín DODATOK č. 3 k znluve č. 26 004 Pdf 32
  10.02.2012 IFOsoft verejná obchodná spoločnost', Sabinovská 6, 08001 Prešov Zmluva na dodávku programového vybavenia - mzdová agenda Pdf 32
  24.04.2012 Urban Planning s.r.o, Ul. Na vyhliadke 8 , 08005 Prešov MANDATNA ZMLUVA 4/2012 - Uzemnjý plán Gregorovce - Zmeny a doplnky 2010 - 2011 - lokalita Pod Tanorokom Pdf 32
         
  29.06.2012 Katastrálny úrad v Prešove, Konštantinova 6, 08001 Prešov Zmluva o poskytovani hromadných údajov z katastra nehnutel'nosti Pdf 32
  07.09.2012 SD STAV GROUP, s. r.o. , Vranovská 8 , 08006 Prešov Borovicová gul'atina, Borovicová vláknina - výber, borovicová vláknina Pdf 32
  02.11.2012 MINOR PLAN - Ing. arch. Stanislav Dučay, autorizovaný architekt, Petofiho14, 08001 Prešov dodatok k zmluve - vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce Gregorovce Pdf 32
50-000055 333PO2012 30.11.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. zmluva - dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku Pdf 32
  30.11.2012 O.S.V.O.Prešov s.r.o, Družstevná 40/7173, 08006 Prešov Predmetom tejto zmluvy je prenájom veci Dekor vianočnej výzdoby Pdf 32
  05.12.2012 Mesto Veľký Šariš, Námestie Sv. Jakuba 1, 082 27 Veľký Šariš Zmena priebehu katastrálnej hranice medzi Mestom Veľký Šariš a Obcou Gregorovce - zámena katastrálneho územia Pdf 32
D10/2013 31.12.2012 SAD Prešov a .s., Košická 2, P.O.Box 190, 080 69 Prešov Príspevok na ubytovanie pre vodičov SAD Prešov, a.s. v ubytovni v budove so súpisným číslom 317 v obci Jakubovany Pdf 32