Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  09.11.2018 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo Viacúčelová sála Gregorovce - rekonštrukcia a prístavba objeku OcÚ a MŚ Pdf 32
  03.10.2018 BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s, Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Pdf 32
  04.09.2018 Ivana Hnátová, Gregorovce 307, 082 66 Uzovce Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka Pdf 32
  20.08.2018 ELEKTORPLAST, výrobné družstvo, Jarková 89, 080 01 Prešov Zmluva o sponzorskom dare Pdf 32
565/2018/OK 17.08.2018 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ZMLUVA č. 565/2018/OK  poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Pdf 32
PHZ-OPK1-2018-000617-003 02.07.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000617-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Pdf 32
  06.07.2018 Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov Zmluva o spracovaní osobných údajov Pdf 32
  25.05.2018 Maroš Hafič, Komenského 45,085 01 Bardejov/ Mgr. Hedviga Hafičová Pod lesíkom  37,082 22 Šarišské Michaľany Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka Pdf 32 
0746/3000/2018 17.05.2018 Východoslovenská distribučná, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena) Pdf 32
  03.05.2018 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov Zmluva o dielo "Stavebné úpravy na hašičskej zbrojnici v obci Gregorovce" Pdf 32
  19.04.2018 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov Zmluva o dielo Viacúčelová sála Gregorovce - rekonštrukcia a prístavba objeku OcÚ a MŚ Pdf 32
38 090 06.04.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzozova 17, 083 03 Bratislava Zmluva č. 38 090 o poskytnutí dotáci z prostriedkov DPOSR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka Pdf 32
01/2018 14.02.2018 INPRO POPRAD, s.r.o, Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad Mandátna zmluva - Viacúčelová sála Gregorovce - Rekonštrukcia a prístavba objektu OcÚ a MŠ Pdf 32