Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  12.02.2020 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatovorená v zmysle § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Pdf 32
ZD 12202002060001 07.02.2020 Partners BS, s.r.o., Čínska 2529/14, 040 13 Košice Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD 12 202002060001 o poskytovaní služieb podľa ust. §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Pdf 32