Povinné zverejňovanie informácií

Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Obec Gregorovce
Sídlo: Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce
IČO: 00327051
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomíra Daráková, starostka obce
Web: www.gregorovce.eu


Profil:

Obec Gregorovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ  v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.

 


 

 

dátum             
názov dokument
03.02.2020

Výzva na predloženie ponuky:  Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Gregorovce

 

Príloha č. 1 - Cenová špecifikácia služieb

Príloha č. 2 - Návrh na PK

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie

Pdf 32 
 29.11.2019 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Dodanie a montáž prvkov detského ihriska pre projekt: Výstavba detského ihriska v obci Gregorovce. Pdf 32
14.11.2019

Výzva na predloženie ponuky: Dodanie a montáž prvkov detského ihrisla pre projekt : "Výstavba detského ihriska v obci Gregorovce"

 

Príloha č. 1 - technická špecifikácia

Príloha č. 2 - návrh KZ
Pdf 32
26.08.2019 Výzva na predkladanie cenových ponúk : Príjazdová komunikácia a chodník k OcÚ a MŠ - rekonštrukcia v obci Gregorovce  Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce Pdf 32
03.05.2018 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
29.03.2018 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
23.11.2017 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
04. 09. 2017 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
28. 07. 2017 Oprava povrchu chodníkov Pdf 32
28. 07. 2017 Oprava miestnej komunikácie Pdf 32
03.07.2017 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
15.08.2016 Oprava povrchu chodníkov Pdf 32
12.05.2016 Oprava miestnej komunikácie Pdf 32
01.07.2015 Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Počkaj Pdf 32
10.03.2015 Oprava chodníka s oporným múrom
Pdf 32

 

 

 

800x600

Oprava miestnej komunikácie

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

výzva 4

Príloha č. 1 - technická špecifikácia

Príloha č. 2 - návrh KZ


 

 

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH za rok 2013

Pdf 32

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH za rok 2012 Pdf 32
Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH za rok 2011 Pdf 32

 

 


 

Zverejňovanie zoznamu objednávok za rok 2019  Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu objednávok za rok 2018 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu objednávok za rok 2017 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu objednávok za rok 2016 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu objednávok za rok 2015 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu objednávok za rok 2014 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu objednávok za rok 2013 Pdf 32

 

 

 

 


Zverejňovanie zoznamu faktúr za rok 2020 Pdf 32

 


Zverejňovanie zoznamu faktúr za rok 2019 Pdf 32

 

 


 

Zverejňovanie zoznamu faktúr za rok 2018 Pdf 32

 

 


 

Zverejňovanie zoznamu faktúr za rok 2017 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu faktúr za rok 2016 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu faktúr za rok 2015 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu faktúr za rok 2014 Pdf 32

 


 

Zverejňovanie zoznamu faktúr za rok 2013 Pdf 32

 


 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/01 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/02 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/03 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/04 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/05 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/06 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/07 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/08 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/09 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2012/10 Excel 32

 


 

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/01 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/02 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/03 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/04 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/05 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/06 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/07 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/08 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/09 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/10 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/11 Excel 32
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 2011/12 Excel 32

 

         
Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  12.02.2020 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatovorená v zmysle § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Pdf 32
ZD 12202002060001 07.02.2020 Partners BS, s.r.o., Čínska 2529/14, 040 13 Košice Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD 12 202002060001 o poskytovaní služieb podľa ust. §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Pdf 32

 


 

         
Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
ZD 12202002060001 07.02.2020 Partners BS, s.r.o., Čínska 2529/14, 040 13 Košice Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD 12 202002060001 o poskytovaní služieb podľa ust. §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Pdf 32
  30.12.2019 RNDr. Matej Masný, PhD., Krížna 6, 976 13 Slovenská Ľupča  Autorská zmluva o vytvorení diela uzatovená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z.z Autorský zákon v spojitosti s § 631 až § 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších predpisov Pdf 32
983/22/2019/závodpo 12.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva o výkone správy majetku obce Pdf 32
  06.12.2019 Encercom, s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Pdf 32
CEZ ÚV SR : 1015/2019 26.11.2019 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Pdf 32
KRHZ-PO-333/2019 21.10.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-333/2019 Pdf 32
ZO-2019-33-01 19.09.2019 NAJ, s.r.o, Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa Zmluva č. ZO-2019-31-01 o poskytovaní služieb uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov Pdf 32
  17.09.2019 CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 563 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov Pdf 32
č.938/2019/ORR 26.08.2019 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ZMLUVA č.938/2019/ORR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Pdf 32
05/2019 16.07.2019 CYKLOMARATÓN PREŠOV, Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov Darovacia zmluva 05/2019 Pdf 32
VP/19/07317/001 03.07.2019 SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným  dielam, Rastislavova 3,  821 08 Bratislava Hromadná licenčná zmluva Pdf 32
č.40/021/19 28.06.2019 Prima banka Slovensko, a.s, Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 40/021/19 Pdf 32
  26.06.2019 Marius Pedersen, a.s., Ražňany 423, 082 61 Ražňany Zmluva o reklame uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov a zák. č. 147/2001 Z.z o reklame Pdf 32
525/2019/OK 26.06.2019 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ZMLUVA č. 525/2019/OK  poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Pdf 32
  06.05.2019 WEBY GROUP, s.r.o, Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov. Pdf 32
  02.05.2019 Slavomír Šlosár, Gregorovce 73, 082 66 Uzovce Zmluva o prenájme nebytovných priestorov uzatovrená podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových prestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Pdf 32
39 282 16.04.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva č. 39 282 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Pdf 32
  15.04.2019 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO uzavretej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonnika č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov Pdf 32
č.120319 12.03.2019 CS Consulting Interational s.r.o., P.J.Šafárika 377/7, 927 0 Šaľa Zmluva o službách č. 120319 - Program podpora rozvoja športu na rok 2019 Pdf 32
  08.03.2019 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov  DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO uzavretej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonnika č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov Pdf 32
č. U2266/2019 25.02.2019 MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Licenčná zmluva č. U2266/2019 Pdf 32
20190635 22.02.2019 BW-net, s.r.o, Urbánkova 1, 080 01 Prešov Zlmuva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách Pdf 32
 č.26005  22.02.2019 Marius Pedersen, a.s., Ražňany 423, 082 61 Ražňany  Zmluva č. 26005 o poskytovaní služieb uzatvorenej podľa §269 ods. 2 ákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  Pdf 32

 

 


 

         
Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  09.11.2018 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo Viacúčelová sála Gregorovce - rekonštrukcia a prístavba objeku OcÚ a MŚ Pdf 32
  03.10.2018 BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s, Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Pdf 32
  04.09.2018 Ivana Hnátová, Gregorovce 307, 082 66 Uzovce Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka Pdf 32
  20.08.2018 ELEKTORPLAST, výrobné družstvo, Jarková 89, 080 01 Prešov Zmluva o sponzorskom dare Pdf 32
565/2018/OK 17.08.2018 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ZMLUVA č. 565/2018/OK  poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Pdf 32
PHZ-OPK1-2018-000617-003 02.07.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000617-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Pdf 32
  06.07.2018 Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov Zmluva o spracovaní osobných údajov Pdf 32
  25.05.2018 Maroš Hafič, Komenského 45,085 01 Bardejov/ Mgr. Hedviga Hafičová Pod lesíkom  37,082 22 Šarišské Michaľany Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka Pdf 32 
0746/3000/2018 17.05.2018 Východoslovenská distribučná, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluva o zriadení vecného bremena) Pdf 32
  03.05.2018 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov Zmluva o dielo "Stavebné úpravy na hašičskej zbrojnici v obci Gregorovce" Pdf 32
  19.04.2018 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov Zmluva o dielo Viacúčelová sála Gregorovce - rekonštrukcia a prístavba objeku OcÚ a MŚ Pdf 32
38 090 06.04.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzozova 17, 083 03 Bratislava Zmluva č. 38 090 o poskytnutí dotáci z prostriedkov DPOSR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka Pdf 32
01/2018 14.02.2018 INPRO POPRAD, s.r.o, Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad Mandátna zmluva - Viacúčelová sála Gregorovce - Rekonštrukcia a prístavba objektu OcÚ a MŠ Pdf 32
         

 


         
Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  15.11.2017 Peter Dudáš, rod. Dudáš, Gregorovce 86, 082 66 Uzovce Kúpna zmluva Pdf 32
JO 1011215-8-1 03.10.2017 Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, Komárno Vypracovanie žiadosti o dotáciu Pdf 32
4/2017 06. 09. 2017 Urban Planning s.r.o., Ul. Na vyhliadke 8, 080 05  Prešov Mandátna zmluva - Územný plán obce Gregorovce - Zmeny a doplnky 2017 Pdf 32
  03. 08. 2017 Pavol Ličko, Jasenovo 59, 038 22  Slovenské Pravno Prenosná motorová striekačka PS 12 pre DHZ Gregorovce Pdf 32
103/2017 25. 07. 2017 Ing. Ľubomír Tkáč - LTK, Jánošíková 5, 080 01 Prešov Viacúčelová sála Gregorovce - Rekonštrukcia a prístavba objektu OÚ a MŠ Pdf 32
  19. 05. 2017 MINOR PLAN - projekčná kancelária, Ing. arch. Stanislav Dučay, Petofiho 14, 080 01 Prešov Zmluva o dielo Pdf 32
   05.04.2017  Marián Feňák, Gregorovce 302, 082 66  Uzovce  Zmluva o nájme nebytových priestrov  Pdf 32

 


 

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
PO 150572 27. 10. 2016 RECobal, s.r.o., Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava Zmluva o spolupráci Pdf 32
  27.10.2016 adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov Zmluva o poskytovaní služieb Pdf 32
N 543/2016; NZ 33 267/2016; NCRls 34167/2016 28.09.2016 JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov Notárska zápisnica Pdf 32
49096070069FNO 28.09.2016 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Zmluva o dielo: Oprava povrchu chodníkov Pdf 32
4909.6070044LMA 22.09.2016 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Zmluva o dielo: Cesta ku ihrisku v obci Gregorovce Pdf 32
  22.09.2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Miestna cestná komunikácia v Sile - Gregorovce, SO 03 Dažďová kanalizácia Pdf 32
  22.09.2016 BONA FIDE Prešov s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov Zmluva o poskytovaní služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára Pdf 32
 VG-01/2016 08.09.2016 CESTY MOSTY s.r.o.,Popradská 64/J, 040 11 Košice - Západ ZMLUVA O DIELO - na vykonanie stavebných prác "Oprava povrchu chodnikov“ Pdf 32
  22.08.2016 JUDr. Jána Marušina Notárska zápisnica, N483/2016 Pdf 32
 ZoP/2016/292 20.07.2016 VSD,a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy sile Pdf 32
  13.04.2016 MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 03852 Sučany Zmluva o dielo Pdf 32
  12.05.2016 VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice Zriadenie vecného bremena Pdf 32
         

 


 

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  16.03.2016 Anna Golodžojová

Predaj pozemkov pod Futbalovým ihriskom

Pdf 32
26004/Dodatok č.5 15.02.2016 Marius Pedersen, a. s. Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom Pdf 32
24ZVS 0000012283V 15.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do DS Pdf 32
101215-8-2 11.12.2015 Premier Consulting EU, s.r.o. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Pdf 32
101215-8-1 11.12.2015 Premier Consulting EU, s.r.o. Štúdia uskutočniteľnosti projektu Pdf 32
  11.12.2015 Premier Consulting EU, s.r.o. Dohoda o zrušení zmluvy Pdf 32
03452/2015-PKZO-K40034/15.00 09.12.2015 Slovenský pozemkový fond Bezplatný prevod vlastníctva Pdf 32
  10.11.2015 Ing. Alexander Komanický Projektová dokumentácia - NN rozvody Sile-Kanaš Pdf 32
  09.09.2015 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5. 080 01 Prešov "Spracovanie žiadosti o dotáciu - -Obecný úrad a materská škola Gregorovce - Znáženie energetickej náročnosti budovy." Pdf 32
  28.05.2015 Notársky úrad JUDr. Ján Marušin Notárska zápisnica Pdf 32
  14.05.2015 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, a.v., Svätoplukova 11, 080 01 Prešov Nájomná zmluva Pdf 32
  05.05.2015 Župa Ľuboslav, prešov Kúpno predajná zmluva Pdf 32
  20.04.2015 Interbau s.r.o, Brezovica 52, 082 74 Brezovica Oprava chodníka s oporným múrom Pdf 32
  04.02.2015 Vlastnici pozemkov Kúpna zmluva podielov z nehnuteľnosti na LV 1079 Pdf 32
  04.02.2015 Vlastnici pozemkov Kúpna zmluva podielov z nehnuteľnosti na LV 1163 Pdf 32
  27.01.2015 Vlastnici pozemkov Kúpna zmluva podielov z nehnuteľnosti na LV 1471 Pdf 32

 


 

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  25.07.2014 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s,r.o, Kinefova24, 040 01 Kosice zmluva o poskytovani právnej služby Pdf 32
  09.06.2014 COOP Jedoota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantinova 3, 081 77 Prešov Dohoda o zabezpečení náhradného predaja Pdf 32
75/2014 03.06.2014 Ing. Marek Lipka, Tulčik 289, 082 13 Tulčik audit učtovníctva a účtovnej zevierky obce Gregorovce, ktorá sa zostavila za rok 2013 podľa zákona č. 431/2002 Pdf 32
70189 17.01.2013 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ a odbornú prípravu členov DPO SR Pdf 32

 


 

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
26 004 23.01.2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, P.O.Box 33, 911 01 Trenčín DODATOK č. 4 k znluve č. 26 004 Pdf 32
  19.04.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s, Komenského 50, 04248 Košice Vecné bremeno Pdf 32
  16.05.2013 Interbau s.r.o, Brezovica 52, 082 74 Brezovica Dažd'ová kanalizácia Greregorovce Pdf 32
  25.04.2013 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s,r.o, Kinefova24, 040 01 Kosice zmluva o poskytovani právnej služby Pdf 32
  01.07.2013 MUDr. Dušan Lipták,  MD, s. r. o., Východná 8,  08221 Vel'ký Šariš ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - vyhotovenie
lekárskeho posudku
Pdf 32
  03.07.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s, Komenského 50, 04248 Košice Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce 1608/66/2005/zPO Pdf 32
  26.08.2013 Blachotrapez s.r.o. ,  Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín Zmluva o prenájme reklamnej plochy Pdf 32
2013/255 30.09.2013 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o, Kmeťova 24, 040 01 Košice zmluva o poskytovani právnej služby Pdf 32
 06/11/2013  06.11.2013  JOZEF FEJERČÁK. FEJPOL, Kendice 45 Zmluva o dielo -  asfaltová oprava chodníka v obci Gregorovce Pdf 32 
  11.11.2013 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice ZMLUVA O ZDRUŽENEj DODÁVKE PLYNU Pdf 32

 


 

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  02.01.2012 SAD Prešov, a. s., Košická ul.2, P.O .Box 190, 08069 Prešov Príspevok na ubytovanie pre vodičov SAD Prešov, a.s. v ubytovni v budove so súipisnym číslom 317 v obci Jakubovany Pdf 32
  31.01.2012 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, P.O.Box 33, 911 01 Trenčín DODATOK č. 3 k znluve č. 26 004 Pdf 32
  10.02.2012 IFOsoft verejná obchodná spoločnost', Sabinovská 6, 08001 Prešov Zmluva na dodávku programového vybavenia - mzdová agenda Pdf 32
  24.04.2012 Urban Planning s.r.o, Ul. Na vyhliadke 8 , 08005 Prešov MANDATNA ZMLUVA 4/2012 - Uzemnjý plán Gregorovce - Zmeny a doplnky 2010 - 2011 - lokalita Pod Tanorokom Pdf 32
         
  29.06.2012 Katastrálny úrad v Prešove, Konštantinova 6, 08001 Prešov Zmluva o poskytovani hromadných údajov z katastra nehnutel'nosti Pdf 32
  07.09.2012 SD STAV GROUP, s. r.o. , Vranovská 8 , 08006 Prešov Borovicová gul'atina, Borovicová vláknina - výber, borovicová vláknina Pdf 32
  02.11.2012 MINOR PLAN - Ing. arch. Stanislav Dučay, autorizovaný architekt, Petofiho14, 08001 Prešov dodatok k zmluve - vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce Gregorovce Pdf 32
50-000055 333PO2012 30.11.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. zmluva - dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku Pdf 32
  30.11.2012 O.S.V.O.Prešov s.r.o, Družstevná 40/7173, 08006 Prešov Predmetom tejto zmluvy je prenájom veci Dekor vianočnej výzdoby Pdf 32
  05.12.2012 Mesto Veľký Šariš, Námestie Sv. Jakuba 1, 082 27 Veľký Šariš Zmena priebehu katastrálnej hranice medzi Mestom Veľký Šariš a Obcou Gregorovce - zámena katastrálneho územia Pdf 32
D10/2013 31.12.2012 SAD Prešov a .s., Košická 2, P.O.Box 190, 080 69 Prešov Príspevok na ubytovanie pre vodičov SAD Prešov, a.s. v ubytovni v budove so súpisným číslom 317 v obci Jakubovany Pdf 32

 


 

Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  02.01.2011 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, P.O.Box 33, 911 01 Trenčín DODATOK č. 2 k znluve č. 26 004 Pdf 32
110314 10.03.2011 IFOsoft verejná obchodná spoločnost', Sabinovská 6, 08001 Prešov Zmluva na dodávku programového vybavenia Pdf 32
  16.03.2011 Slovenský Vodohospodársky podnik - štátny podnik košice, Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy Zmluva o dielo - Opatrenia  na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej  situácie Pdf 32
  27.04.2011 Katastrálny úrad v Prešove, Konštantinova 6, 08001 Prešov Zmluva o poskytovani hromadných údajov z katastra nehnutel'nosti Pdf 32
  26.08.2011 Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 04291 Košice Pdf 32
  19.09.2011 SAD Prešov, a. s., Košická ul.2, P.O .Box 190, 08069 Prešov Zmluva o prispevku na ubytovanie Pdf 32
  12.10.2011 L+H KOM s.r.o, Vihorlatská 17, 08001 Prešov Projektové práce pre projektovú dokumentáciu - Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Pdf 32
  21.10.2011 MINOR PLAN - Ing. arch. Stanislav Dučay, autorizovaný architekt, Petofiho14, 08001 Prešov dodatok k zmluve - vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce Gregorovce Pdf 32
  28.11.2011 EURODREVOCOMP s.r.o, Gen.Svobodu1 31/190, 06801Medzilaborce predaj drevnej hmoty na pni Pdf 32
  30.12.2011 Interbau s.r.o, Brezovica 520, 08274 Brezovica Oprava chodníka, "Sile" v dlžke 200 m.  

 

 

Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka