Oznamy

Vážení občania

srdečne vás pozývam na obecnú vatru, ktorá sa uskutoční 9.5.2013 so začiatkom o 18:30 hod.  pri výcvikovom ihrisku DHZ ( Dobrovoľný hasičský zbor) v Gregorovciach.

Program:
-    18:30 - Otvorenie a privítanie účastníkov
-    18:45 -  Súťažno - zábavná hra pre deti
-    19:45  - Zapálenie vatry, prenos hokejového stretnutia
Slovensko – Česko, občerstvenie výborným gulášom a pivkom alebo kofolou
                - Voľná zábava počas celého večera

Teším sa na stretnutie s vami.                         

Ing. Slavomír Verčimák
starosta obce

Vážení občania, predkladám vám svoje stanovisko k zasadnutiu OZ zo dňa 11.4.2014:

Dňa 11.4.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ŠK Gregorovce, DHZ Gregorovce poslancov OZ a starostu obce. Prejednávali sme možnosť financovanie týchto organizácií v našej obci napriek neschválenému rozpočtu obce poslancami OZ. Došli sme k uzáveru, že podľa najnovšej legislatívy

Čítať ďalej...

Dňa 16.2.2014 sa pri príležitosti Národného týždňa manželstva uskutočnili dve spoločenské akcie pre občanov našej obce. Jednou z nich bolo aj stretnutie občanov v penzióne Boudica. V úvode starosta obce oboznámil s celosvetovou kampaňou, ktorá sa koná už štvrtý krát aj na Slovensku. Heslom tohtoročnej kampane bolo

Manželstvo – viac ako papier

a zapojili sa do nej viaceré známe osobnosti ako napr. hokejový reprezentant Slovenska Michal Handzuš. Krátko sa tiež prihovoril k prítomným

Čítať ďalej...

stretnutie seniorov 2013 23A ozaj veselo aj bolo 30.10.2013 na stretnutí seniorov z našej obce pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Všetci, ktorí prijali pozvanie na toto stretnutie určite neľutovali. Veď ohlasy boli plné nadšenia. Po privítaní a príhovore starostu obce sa našim starším spoluobčanom prihovorili a zaspievali naše deti z materskej škôlky. Nádherným spevom pozdravili prítomných aj členovia speváckeho zboru z Gregoroviec. Asi najveselšie vstupy do programu nám zabezpečil

Čítať ďalej...

Vážení občania, zámerom obce Gregorovce je v blízkej budúcnosti získať stavebné povolenie na výstavbu cesty, ktorá by bola pokračovaním ulice Sile smerom na Kanaš až po parcelu 670/6 resp. 671/9. V tejto súvislosti boli oslovení všetci vlastníci dotknutých pozemkov a pozvaní na stretnutie obyvateľov dňa 18.9.2013 o 17:30 na OcÚ v Gregorovciach,

Čítať ďalej...

FAREBNÉ MRAVENISKO –DETSKÉ IHRISKO BEZ HRANÍC

     Už v 70-tych rokoch dokázali ľudia našej obce ,,bez veľkých slov prekvapiť činmi”, keď v rámci akcie ,,Z” pomohli postaviť novú Materskú školu v Gregorovciach.

     Deti - najväčšia hodnota nášho života. Sú pre nás darom. Zároveň práve deti   z nás robia lepších ľudí.

     Na obecnom zastupiteľstve v diskusii inicioval občan - zrealizovať detské ihrisko pri požiarnej zbrojnici. Ako prvý zareagoval poslanec Stanislav Brindzko. Povedal, že drevený materiál máme uložený pri obecnom úrade, a on je ochotný vyrobiť celé drevené zariadenie

Čítať ďalej...

Na  základe  uznesenia OZ v  Gregorovciach  č. 18/2013 zo dňa

1. 7. 2013 Vás vyzývam na doručenie požiadaviek k vysporiadaniu, odpredaju pozemkov pod futbalovým ihriskom Obci Gregorovce v termíne do 30. 9. 2013.

                                                                           Ing. Slavomír Verčimák
                                                                                    starosta obce

 

Oznamujeme prihláseným uchádzačom že výberové konanie na funkciu riaditeľa zš s mš Gregorovce sa bude konať dna 30.1.2013 o 14:00

v budove Obecného úradu Gregorovce

 

Obec GREGOROVCE

zastúpená starostom obce Ing. Slavomírom Verčimákom

v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Gregorovce 93

 

 

Čítať ďalej...

 

Dňa 29.8. 2012 sa v našej obci konalo predstavenie Cirkusového varieté Samba, ktoré prinieslo dobrú zábavu nielen detským divákom ale aj dospelým. To môžu potvrdiť určite všetci diváci, ale hlavne tí , ktorí ako dobrovoľníci spolupracovali na programe. Za všetko spomiem iba veľmi rýchlu odvykaciu kúru pre fajčiarov, ktorú ponúkal hlavný predstaviteľ cirkusu. Kúra bola veľmi jednoduchá. Fajčiar sa postaví k veľkej drevenej tabuli aj s cigaretou v ústach. Kúzelník zo vzdialenosti približne 6-7 metrov hodí nožom tak, že vám nôž odsekne cigaretu a v ústach vám nezotane skoro nič.

 

 

 

Čítať ďalej...