Oznamy

V súvislosti s prípravou dokumentácie na výstavbu inžinierskych sieti - elektrické pripojenie na pripravovanej miestnej komunikácii t' obci Gregorovce oblasti SILE - KANAŠ pozývam ako vlastníkov a spoluvlastníkov predmetných pozemkov na rokovanie o podmienkach pripojenia jednotlivých parciel na el. energiu. Predmetom rokovania bude spísanie záujmu jednotlivých vlastníkov pozemkov z dôvodu určenia potrebnej kapacity trafostanice. Na základe tohto záujmu obec Gregorovce podá žiadosť na VSD ( Východoslovenská distribučná a.s. ) o pripojenie odberných miest do distribučnej sústavy VSD a.s.

Rokovanie sa uskutočni dňa 22, 07,2015 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Gregorovciach. V prípade, Že sa nemôžete zúčastniť' tohto rokovania a máte záujem o prívod el. energie na vašom pozemku v tejto lokalite ozvite sa telefonicky na tel. čísle 0905908492.

Vážení občania, dávam vám do pozornosti poruchové linky, ktoré nájdete v záložke Informácie pre Vás. Na týchto telefónnych linkách môžte nahlásiť poruchu alebo sa informovať o odstávke resp. poruche vody, plynu alebo elektriny. Verím, že zverejnením týchto poruchových liniek na našej webovej stránke obec prispeje k zlepšeniu vašej informovanosti.
Ing. Slavomír Verčimák
starosta obce

... nezostaňme doma a príďme zvoliť poslancov OZ aj starostu obce na nové volebné obdobie. Rozhodnime o budúcnosti našej obce. Prikladám aj hudobnú pozvánku nielen pre mladých.
Možno v nej mnohí nájdeme správny dôvod, prečo ísť voliť.

 

Ing. Slavomír Verčimák
starosta obce

 

Základné informácie ku komunálnym voľbám dňa 15.11.2014

Pri  voľbe je potrebné preukázať sa preukazom totožnosti.
Volebná miestnosť pre komunálne voľby v budove OcÚ bude otvorená od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Čítať ďalej...

     Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Gregorovciach dňa 16.6.2014 starosta obce oboznámil poslancov o zámere schváliť vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na zateplenie budovy Obecného úradu a MŠ za účelom zníženia nákladov na vykurovanie. Išlo by o výmenu starých okien a výmenu strechy s jej zateplením a zateplenie obvodových múrov budovy v cene cca 174.000 eur. Na tento účel je vydaná aktuálna výzva na čerpanie dotácií zo spomínaného fondu. Taktiež pripomenul, že termín na podanie žiadosti je 31. 7. 2014, z tohto dôvodu je potrebné vypracovávať žiadosť čo najskôr, aby sa stihol vypracovať projekt, vybaviť stavebné povolenie a doručiť žiadosť na spomínaný fond.

Čítať ďalej...

Jednou z najzaujímavejších disciplín pre dospelých v rámci akcie MDD, v Gregorovciach bola súťaž v hode vlastnou ponožkou do diaľky proti vetru. Vzhľadom na veľký záujem o túto súťaž Vám prinášame nasledujúce výsledky v kategóriách muži a ženy

 

Čítať ďalej...

Vážení občania,
Dňa 9.5.2014 sa uskutočnilo vydarené stretnutie občanov pri obecnej vatre, počas  ktorej si mohlo vyše 250 účastníkov pozrieť hokejový zápas Slovensko –Česko, pre deti boli pripravené hry a pre všetkých vynikajúce občerstvenie so skvelým gulášom. V mene svojom ale v mene občanov  sa chcem preto poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto stretnutia.

Čítať ďalej...

Vážení občania

srdečne vás pozývam na obecnú vatru, ktorá sa uskutoční 9.5.2013 so začiatkom o 18:30 hod.  pri výcvikovom ihrisku DHZ ( Dobrovoľný hasičský zbor) v Gregorovciach.

Program:
-    18:30 - Otvorenie a privítanie účastníkov
-    18:45 -  Súťažno - zábavná hra pre deti
-    19:45  - Zapálenie vatry, prenos hokejového stretnutia
Slovensko – Česko, občerstvenie výborným gulášom a pivkom alebo kofolou
                - Voľná zábava počas celého večera

Teším sa na stretnutie s vami.                         

Ing. Slavomír Verčimák
starosta obce

Vážení občania, predkladám vám svoje stanovisko k zasadnutiu OZ zo dňa 11.4.2014:

Dňa 11.4.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ŠK Gregorovce, DHZ Gregorovce poslancov OZ a starostu obce. Prejednávali sme možnosť financovanie týchto organizácií v našej obci napriek neschválenému rozpočtu obce poslancami OZ. Došli sme k uzáveru, že podľa najnovšej legislatívy

Čítať ďalej...

Dňa 16.2.2014 sa pri príležitosti Národného týždňa manželstva uskutočnili dve spoločenské akcie pre občanov našej obce. Jednou z nich bolo aj stretnutie občanov v penzióne Boudica. V úvode starosta obce oboznámil s celosvetovou kampaňou, ktorá sa koná už štvrtý krát aj na Slovensku. Heslom tohtoročnej kampane bolo

Manželstvo – viac ako papier

a zapojili sa do nej viaceré známe osobnosti ako napr. hokejový reprezentant Slovenska Michal Handzuš. Krátko sa tiež prihovoril k prítomným

Čítať ďalej...

stretnutie seniorov 2013 23A ozaj veselo aj bolo 30.10.2013 na stretnutí seniorov z našej obce pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Všetci, ktorí prijali pozvanie na toto stretnutie určite neľutovali. Veď ohlasy boli plné nadšenia. Po privítaní a príhovore starostu obce sa našim starším spoluobčanom prihovorili a zaspievali naše deti z materskej škôlky. Nádherným spevom pozdravili prítomných aj členovia speváckeho zboru z Gregoroviec. Asi najveselšie vstupy do programu nám zabezpečil

Čítať ďalej...