Výsledok zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Uznesenie č.22/2014

Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e :

Zámer na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a MŠ formou zateplenia obvodových múrov budovy, výmenu starých okien a výmenu strechy s finančným krytím cez Environmentálny fond.

Hlasovanie: Za schválenie zámeru hlasovali p. Brindzko a p. Kľučiarik

                     Proti schváleniu zámeru hlasovali p. Molčan a p. Vojteková

Ostatní poslanci sa nezúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Poslanec Molčan a poslankyňa Vojteková svoje hlasovanie odôvodnili tým, že chcú počuť aj názory ostatných poslancov, preto som zaradil tento bod programu do nasledujúceho zasadnutia OZ.

     Na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2014 poslanci odmietli prejednávať tento bod a vyhodili ho úplne z programu zasadnutia OZ (uzneseniami č. 26/2014 a 27/2014 na návrh poslanca Tomečka). Proti tomu hlasoval iba poslanec Brindzko. Poslanec Kľučiarik sa nezúčastnil tohto zasadnutia OZ (ospravedlnil sa). Ostatní poslanci (Tomečko, Paľa, Stachura, Molčan) a poslankyňa Vojteková hlasovali za program zasadnutia bez spomínamého bodu.

Poznámka: Na žiadosť p.Vojtekovej uvádzam k týmto informáciám nasledovné:

V uznesení č.26/2014 p. Vojteková hlasovala proti vypusteniu bodu o zateplení OcÚ a MŠ z programu (teda chcela, aby bol prejednávaný) avšak v následnom uznesení č.27/2014 hlasovala za program zasadnutia OZ bez spomínaného bodu.

Zápisnice z týchto zasadnutí budú zverejnené na webovej stránke obce po ich overení.  

V Gregorovciach, 25.6. 2014                                                           Ing. Slavomír Verčimák, starosta obce