nie je možné financovať ŠK Gregorovce bez schváleného rozpočtu obce. Preto som navrhol jediné možné riešenie – schváliť rozpočet obce poslancami OZ. Zvolali sme preto mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva priamo na mieste s cieľom schváliť rozpočet. Oprášil som pôvodný návrh rozpočtu na r. 2014, ktorý mal byť prejednaný na pracovnom stretnutí poslancov a starostu v novembri 2013 (viď Príloha č. 1). Tento návrh odsúhlasili poslanci S. Brindzko a R. Kľučiarik, ostatní poslanci sa k nemu nevyjadrili. Poslanec Paľa však navrhol úplne iný rozpočet obce, podľa ktorého už v obci nie možné nič urobiť do konca tohto roka. A čo je horšie, návrh rozpočtu p. Paľu núti obec pýtať späť peniaze, ktoré sme už zaplatili za vykonanú prácu vo viacerých prípadoch. Jedná sa hlavne o vrátenie financií, ktoré sme už zaplatili firme za výstavbu Dažďovej kanalizácie s chodníkom na vstupe do obce. Pričom samotnú výstavbu schválili poslanci OZ týmito uzneseniami:

č. 85/2012 zo dňa 28.9.2012   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :

Informáciu o realizácii Dažďovej kanalizácie s chodníkom na vstupe do obce.

č. 8/2013 zo dňa 22.4.2013   Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :

Výstavbu dažďovej kanalizácie s chodníkom na vstupe do obce a zároveň poveruje starostu obce vykonať nové výberové konanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na jeho realizáciu v termíne do 15. 5. 2013.

Návrh rozpočtu obce na r.2014 p. Paľu bol v závere prezentovaný ako návrh skupiny poslancov- p.Paľu, p. Molčana, p.Stachuru, p.Vojtekovej a následne odhlasovaný spomínanými poslancami. Ja ako starosta obce s týmto návrhom rozpočtu nesúhlasím a zároveň žiadam poslancov OZ o schválenie pôvodného návrhu rozpočtu obce na rok 2014 vyveseného na úradnej tabuli 25.11.2013, ku ktorému do 11.4.2014 neboli vznesené žiadne pripomienky.

Bolo by obrovskou hanbou, keby bol opätovným hlasovaním poslancov schválený tento návrh rozpočtu (viď Príloha č. 2). Museli by sme potom pýtať späť peniaze od firmy za už vykonanú prácu a možno by aj oni nás žiadali na oplátku, aby sme betónové rúry zase vybrali späť, ako to bolo kedysi (viď foto).

Poznámka: Podľa zákona o obecnom zriadení starosta obce neschvaľuje rozpočet obce. Rozpočet obce schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva a môžu ho schváliť aj bez súhlasu starostu dvoma hlasovaniami.

 

V Gregorovciach 12.4.2014    

Ing. Slavomír Verčimák,
starosta obce

 

prilohy:

- Príloha č. 1 - Informácia o príprave rozpočtu obce na rok 2014

- Návrh rozpočtu na rok 2014

- Schválený rozpočet na rok 2014

- Foto kanalizacia