Oznamujem všetkým žiadateľom o el. prípojku na novozriadenej ceste v lokalite SILE-KANAŠ, že k pripojovaciemu poplatku je potrebné uhradiť zálohu vo výške  500 € za výstavbu vašej elektrickej prípojky v termíne do 21.9.206 na obecnom úrade. V októbri  2016 realizačná firma začne s výstavbou trafostanice a hlavných NN rozvodov. Pri týchto prácach je pripravená vybudovať aj jednotlivé el. prípojky. V prípade neuhradenia spomínaného poplatku, uvedená firma nebude realizovať výstavbu el. prípojky.
V Gregorovciach 7.9.2016    
                                Ing. Slavomír Verčimák
                                Starosta obce