Dôvodom založenia hasičského spolku bola ochrana majetku a statkov pred požiarmi. Prvá písomná zmienka o hasičskom zbore pochádza z roku 1894. Gregorovce patrili do XVIII. Malošarišskej stotiny, v ktorej bol zriadený jeden oddiel a jedna čata. Do Malošarišskej stotiny patrili : Ostrovany, Š. Michaľany, Medzany, Gregorovce, M. Šariš, Župčany a Svinia. Veliteľom stotiny a zároveň oddielu bol statkár Gorgey Erno. Veliteľom čaty bol oblastný notár Guilleaume Aladár. V roku 1926 bol založený v Gregorovciach samostatný Dobrovoľný požiarny zbor, počet členov 10, predsedom bol pán Kovaľ,tajomníkom bol pán Hopko. V roku 1991 požiarny zbor mal 31 členov, predsedom bol pán Vladimír Vaško, veliteľom bol pán Vladimír Imrich.

Po viac ako desať ročnom odmlčaní sa činnosť Dobrovoľného hasičského zboru 1.1.2003 znovu obnovila. Počet členov 16, predsedom a veliteľom je pán Ján Semančík. Ku dnešnému dňu má Dobrovoľný hasičský zbor 53 platiacich členov, z toho 28 žien a 25 mužov.

Viac informácií nájdete na tejto adrese: http://www.dhzgregorovce.estranky.sk/